Loreta Juravičienė

Grįžti į sąrašą

Loreta Juravičienė

Lektorė

  • Psichologinis konsultavimas (šeimų, vaikų, suaugusiųjų, grupinis).
  • Psichologinis įvertinimas (specialiųjų poreikių vaikų tyrimas, pedagogų ir šeimų konsultavimas, rekomendacijų pedagogams ir tėvams teikimas).
  • Darbas Vaiko gerovės komisijoje (specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, jų šeimų ir pedagogų konsultavimas, pagalba pedagogams ruošiant pritaikytas ir individualias ugdymo programas, prevencinių renginių organizavimas, rizikos grupės moksleivių ir jų tėvų konsultavimas, bendradarbiavimas su socialiniu pedagogu ir socialinėmis tarnybomis mokyklos nelankymo, kvaišalų vartojimo, nusikalstamumo prevencijos klausimais).
  • Psichologinis švietimas (paruoštos ir skaitytos paskaitos pedagogams, mokinių tėvams ir mokiniams: “Nuostatų įtaka bendravimui“, “Paauglystės ypatumai”, “Auklėjimo stiliai“, “Vaikų psichologinio atsparumo ugdymas“, “Žaidimų metai“, “Efektyvus vadovavimas klasei“, “Kaip kalbėti su vaikais apie kvaišalus”, „Tėvai ir paaugliai“ ir kt.).
  • Mokymo programų, seminarų kūrimas ir vedimas (paruoštos ir vestos programos pedagogams ir klasių auklėtojams: “Bendravimo įgūdžių lavinimas“, “Bendravimas ir bendradarbiavimas“, “Stresas ir streso įveikimas“, “Konfliktas - nebūtinai blogai!”, “Kaip išgyventi mokytojui mokykloje – mokytojo patiriamo streso įveikimas”, „Ugdau karjeristą“, Tarptautinė ugdymo įgūdžių tobulinimo programa pedagogams „Golden 5“, „Mokykim gyventi. Moksleivių bendravimo įgūdžių lavinimas“, „Perdegimo sindromas pedagogo darbe“, “Lankomumo problemų prevencija ir intervencija mokykloje”, “Mokinio pažinimo galimybės bei bendravimo įgūdžių ugdymas”, “Ugdymo rekomendacijos dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais” ir kt.)
  • Psichologinių grupių vedimas (nuolat vedu psichologines grupes mokiniams, sunkių atvejų analizės grupes mokytojams).
  • Metodinė veikla (nuo 2016 m. esu Vilniaus miesto švietimo įstaigų psichologų metodinės tarybos pirmininkė).
  • Profesinis kuravimas (nuo 2003 m. vadovauju VU ir LEU bakalauro ir magistro psichologijos studijų programos studentų praktikai).
     
Loreta Juravičienė

Pranešėjo mokymai

12,00 €

4 ak. val.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Paauglystės pradžia. Atsargiai – penktokas!

Loreta Juravičienė