Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti? (212000013) | Pedagogas.lt

Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti? (212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

1 SEMINARAS. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS MOKYKLOSE: KAIP PASIRENGTI ?

1/9

00:03:54

Priimtos Švietimo įstatymo pataisos

00:04:32

Plano tikslas

00:17:08

SUP turintis vaikas. Pagalbos teikimas

00:00:35

Pagalbos teikimo poreikis

00:03:32

Pagalbos organizavimas kai vaikui pirmą kartą nustatyti SUP

00:19:49

Kad užtikrinti geriausius sup turinčio mokinio interesus

00:03:35

Kai mokytojas mato, kad vaikui reikėtų nustatyti SUP

00:03:47

Procesiniai veiksmai mokinį nukreipiant į PPT

00:00:46

Esant apsunkintam bendravimo procesui su mokinio tėvais

00:05:33

Įtraukusis ugdymas ir veikla klasėje

00:03:26

Užduokime sau klausimus

00:10:57

Sklandus įtraukusis ugdymas - Tikslas – visiems SUP vaikams sukurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas

00:02:05

Dirbama komandoje rūpinantis tinkamos aplinkos sudarymu

00:03:18

Pastangos ir galimybės pritaikyti ugdomąją aplinką

00:02:16

Ugdomosios aplinkos pritaikymas mokinio poreikiams

00:03:02

Būtina atsižvelgti į dominuojantį vaiko mokymosi stilių

00:02:52

Mokykla visiems

00:02:14

1 klausimų - atsakymų sesija

00:21:12

I žingsnis- mokymosi problemų identifikavimas

00:03:46

II žingsnis - žinių apie SUP mokinį rinkimas

00:01:10

III žingsnis - SUP mokinio pasiekimų ir kylančių problemų aptarimas vaiko gerovės komisijoje

00:01:28

IV žingsnis

00:02:29

V žingsnis

00:00:59

Kaip valdyti netinkamą elgesį?

00:03:21

Įrankiai čia ir dabar

00:02:29

Čia ir dabar

00:02:05

Pagalba

00:01:23

Bendradarbiavimas

00:01:54

Atokvėpio aplinka

00:02:36

P P P

00:00:21

PXPXP įrankis

00:03:39

2 klausimų - atsakymų sesija

00:17:07

2 SEMINARAS. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: KAIP UGDYTI MOKINIUS TURINČIUS SPECIFINIŲ MOKYMOSI SUTRIKIMŲ?

2/9

00:03:25

Specifinių mokymosi sutrikimų atpažinimas

00:01:26

Specifinis skaitymo sutrikimas

00:14:03

Rašymo sutrikimas

00:01:30

Matematikos sutrikimas

00:01:25

Mokiniai turintys specifinių mokymosi sutrikimų

00:02:50

Klausimai

00:01:40

Individualios pagalbos planavimas

00:03:18

Įtraukios klasės bruožai

00:06:08

Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams?

00:12:17

Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (1 dalis)

00:08:38

Klausimai

00:03:53

Kompensacinės priemonės skaitymo sutrikimą turintiems mokiniams (2 dalis)

00:18:22

Ko NEGALIMA daryti?

00:00:45

Užduočių pritaikymo pavyzdžiai

00:14:43

Vertinimas

00:01:19

Ar vaikas turi žinoti apie sutrikimą?

00:06:26

Klausimai

00:01:44

3 SEMINARAS. KAIP UGDYTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIUS MOKINIUS?

3/9

00:02:50

Temos klausimai

00:03:05

Kaip suprantame sąvoką socialinė atskirtis?

00:13:08

Kokį mokinį traktuojame kaip esantį socialinėje atskirtyje?

00:21:54

Kokie yra socialinėje atskirtyje esančio mokinio poreikiai?

00:13:21

Kaip suprantame sąvoką įgalinimas?

00:07:24

Kaip įgalinti mokinį, patiriantį socialinę atskirtį?

00:10:48

Socioedukacinės pagalbos procesas

00:13:10

Apibendrinimas

00:00:56

Klausimų - atsakymų sesija

00:08:01

4 SEMINARAS. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

4/9

00:06:20

Mokyklos įtraukiojo ugdymo modelis

00:12:08

Pasirengimas Mokyklos lygmuo

00:33:15

Klasių komplektavimas

00:12:38

Mokytojų supažindinimas su mokinių, klasių ypatumais ir asmens duomenų apsauga

00:09:26

Aplinkos pritaikymas

00:05:17

Ugdymo pagalbos planavimas

00:04:27

Mediatoriaus vadovas

00:06:09

Pasirengimas Klasės lygmuo

00:00:13

Mokytojų ir specialistų pasirengimas

00:01:29

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirengimas

00:01:27

Ugdytinių pasirengimas

00:00:37

Ugdymosi poreikių ir individualių mokymosi ypatumų pažinimas

00:05:07

Ugdymo pritaikymas mokiniui adaptacijos laikotarpiu

00:04:12

Esant gydytojų rekomendacijoms, galimos kitos mokymo formos

00:02:40

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojo padėjėjų kompetencijų teikti pagalbą mokiniams įsivertinimas ir plėtojimas

00:04:20

Mokyklos bendruomenės narių nuostatų formavimas bendruomenėje

00:00:59

Švietimo pagalba

00:06:48

Klasės valdymas ir atmosferos kūrimas Organizuojant ugdymo procesą

00:17:38

Įgyvendinimas individualus lygmuo

00:06:03

Pagalbos mokiniui teikimas adaptacijos laikotarpiu

00:14:31

Klausimų - atsakymų sesija

00:18:06

5 SEMINARAS. KAIP UGDYTI VAIKUS, TURINČIUS KALBĖJIMO IR KALBOS SUTRIKIMŲ?

5/9

00:02:36

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klasifikacija

00:06:34

Fonetinis kalbėjimo sutrikimas

00:10:24

Fonologinis kalbos sutrikimas

00:09:49

Kalbos neišsivystymas

00:09:56

Skaitymo ir rašymo sutrikimai

00:09:23

Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: mikčiojimas ir greitakalbystė

00:12:51

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimas

00:21:16

Pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų

00:14:32

Kalbinių gebėjimų ugdymas. Mokymo priemonės

00:08:39

Fonetinis kalbėjimo sutrikimas: įveikimas

00:07:51

Fonologinis kalbos sutrikimas: įveikimas

00:05:28

Kalbos neišsivystymas: įveikimas

00:08:40

Skaitymo sutrikimų įveikimas

00:07:29

Klausimų - atsakymų sesija

00:18:47

6 SEMINARAS. KAIP UGDYTI FIZINĘ NEGALIĄ TURINČIUS MOKINIUS?

6/9

00:02:46

Fizinė negalia ir jos specifiniai poreikiai

00:11:37

Mokinys, sergantis epilepsija

00:07:06

Regos negalia

00:15:00

Klausos negalia

00:09:29

Specialusis ugdymasis ir švietimo pagalba

00:03:32

Mokyklų ir klasių įrengimas pasitinkant negalią turintį mokinį

00:28:25

Klausimų - atsakymų sesija

00:05:53

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

7/9

Dalijamoji medžiaga

8/9

Pažymėjimas

9/9

Informacija:

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis. Paskaitos dalyviams išduodamas  36 val. pažymėjimas.

Seminarai skirti pedagogams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.

Jau nuo 2024 m. bendrosios paskirties mokyklos turės būti pasiruošusios priimti specialiųjų poreikių vaikus lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Norint, kad perėjimas prie įtraukiojo ugdymo vyktų sklandžiai svarbu, kad pasirengimas vyktų tiek mokyklos, tiek klasės lygmeniu. Dažnas mokytojas ne visada gali atskirti, kurie mokiniai turi specialiųjų poreikių ir kokie tie poreikiai, todėl svarbu bendradarbiauti su specialistais ir patiems gilinti žinias apie ugdytinių skirtybes, tinkamus ugdymo metodus. Taip pat svarbu atsižvelgti, kad ugdymo aplinka turės būti iš naujo įvertinta ir pritaikoma pagal būsimų ugdytinių poreikius. 


I mokymas. Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti?


Mokymo metu sužinosite:


 • ką reikėtų tobulinti siekiant sklandaus perėjimo prie įtraukiojo ugdymo?
 • kokie yra tinkamiausi metodai, įrankiai ir priemonės padedantys organizuoti kokybišką įtraukiojo ugdymo procesą?
 • fizinių, psichologinių, socialinių  įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimo įrankių analizė.

 

II mokymas. Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas


Mokymo metu sužinosite:


 • kaip pasirengti ir organizuoti įtraukiojo ugdymo pamoką?
 • fizinės, socialinės, psichoemocinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių mokiniams.
 • kokie tinkamiausi specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų vertinimo būdai stiprinant jų motyvaciją?  


III mokymas. Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinius mokymosi sutrikimus? 


Mokymo metu sužinosite:

 • kas yra specifiniai mokymosi sutrikimai?
 • kaip ugdyti vaikus turinčius skaitymo sutrikimą (disleksija)?
 • kaip ugdyti vaikus turinčius rašymo sutrikimą (disgrafija)?
 • kaip ugdyti vaikus turinčius matematikos mokymosi sutrikimą (diskalkuliacija)?


IV mokymas. Kaip ugdyti fizinę negalią patiriančius mokinius?


Mokymo metu sužinosite:

 • kaip identifikuoti fizinę negalią turinčių mokinių specialiuosius poreikius?
 • kaip tinkamai bendrauti su fizinę negalią turinčiais mokiniais?
 • kaip parinkti fizinę negalią turintiems mokiniams tinkamus pagalbos būdus, padedančius mokytis ir gerai jaustis mokykloje?


V mokymas. Kaip ugdyti socialinę atskirtį patiriančius mokinius?


Mokymo metu sužinosite:

 • su kokiais sunkumais susiduria socialinę atskirtį patiriantis mokinys?
 • kaip parinkti tinkamus socialinę atskirtį patiriančio mokinio įgalinimo būdus?
 • kaip mokyklos vadovas ir mokytojai gali padėti socialinėje atskirtyje esančiam mokiniui?


VI mokymas. Kaip ugdyti vaikus turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų?


Mokymo metu sužinosite:

 • kaip atpažinti vaikus, turinčius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų?
 • kokie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimo metodai?
 • kaip padėti ugdytiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: įveikimo strategijos ir metodai?

 

Lektoriai

Vilma Liaudanskė

Vilma Liaudanskė

Lektorė, edukologijos mokslų daktarė. 2012 m. kartu su bendraautore išleido mokomąją knygą „Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku"

Oksana Mačėnaitė

Oksana Mačėnaitė

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.

Vilma Makauskienė

Vilma Makauskienė

Logopedė ekspertė, knygos „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ (2022) bendraautorė.

Inesa Ežerskytė Purenok

Inesa Ežerskytė Purenok

Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos specialioji pedagogė.

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga

Atsiliepimai