Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimų vertinimas | Pedagogas.lt

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimų vertinimas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/18

00:04:26

Kai išryškėja pagalbos mokiniui teikimo poreikis (kai identifikuojamas mokinys galintis turėti ir/ar turintis SUP) jam reikalinga pagalba

2/18

00:02:17

Mokinių pasiekimų ir/ar pažangos vertinimas yra svarbi ugdymo kokybės užtikrinimo sudedamoji dalis

3/18

00:02:41

Į poreikius orientuotas vertinimas

4/18

00:01:05

Pagrindinis vertinimo tikslas

5/18

00:00:40

Principai, kuriais paremtas įtraukusis vertinimas

6/18

00:04:42

Įtraukiojo vertinimo objektas

7/18

00:01:28

Vertinimo metodai

8/18

00:04:26

Asmenys, dalyvaujantys įtraukiąjame vertinime

9/18

00:04:43

Vertinimas ugdymo procese

10/18

00:00:32

Diagnostinis mokymosi pasiekimų vertinimas

11/18

00:03:45

Atlikdamas formuojamąjį vertinimą

12/18

00:04:13

Formuojantis vertinimo procesas

13/18

00:06:07

Informacija apie tobulintinas sritis

14/18

00:03:07

Apibendrinamojo vertinimo tikslas

15/18

00:25:20

Klausimų - atsakymų sesija

16/18

00:30:37

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

17/18

Testas

18/18

Mokymo medžiaga

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24“ dalis. 
Mokymai skirti pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir visiems, kas ieško patrauklių, įtraukių mokymo būdų ir priemonių.

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumo didinimas tampa prioritetine visų Lietuvos ugdymo įstaigų užduotimi. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ įpareigoja bendrojo ugdymo mokyklas vadovautis įtraukiojo ugdymo principais, kurie suteikia galimybę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą vykdyti bendrojo ugdymo mokyklose. 


Pilnaverčio specialiųjų poreikių turinčių mokinių įtraukimo į ugdymą(si) dalis – mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimas. Todėl švietimo institucija, kurioje ugdomi specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai, privalo labai gerai apgalvoti švietimo proceso organizavimą: nuo užduoties parengimo, pateikimo mokiniui iki jo atlikto darbo įvertinimo. Apie tai, kaip viską atlikti tinkamai, kalbėsime šiame seminare.


Mokymo metu sužinosite:


  • koks vertinimo metodas, būdas, forma tinkamiausias vertinant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą/pasiekimus;
  • kaip pasirinkti tinkamus vertinimo kriterijus;
  • kaip bendradarbiauti organizuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą.


Po mokymo gebėsite :

  • pasirinkti tinkamą vertinimo būdą, formą, metodą;
  • šį pasirinkimą argumentuoti;
  • bendradarbiauti  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo procese.

Lektoriai

Oksana Mačėnaitė

Oksana Mačėnaitė

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.

Atsiliepimai